NOTÍCIES &
EVENTS           

ARTICLES

ÚLTIMES NOTÍCIES

INFORMACIÓ

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENT

SALVADOR LÓPEZ ESPERT

VICEPRESIDENT

JOSÉ JOAQUÍN RUBIO GUAL

SECRETARIA

INMACULADA CLIMENT ROVIRA

VICESECRETARIA

ELENA SÁNCHEZ GÓMEZ

TRESORERA

MÓNICA TEROL BAYARRI

VOCALS

Jesús Juan Hervás

David Juan Hervás

 

José Francisco Terol Pérez

Salvador Roig Bosch

AJUSTADOR

Norberto Egea Brú

ASSESSOR TÈCNIC

Ángel Cerdá Olcina

José Vicente Botella Aliaga

HISTÒRIA

L´associacionisme musical és un element diferencial i molt característic de la comunitat valenciana, és un potent agent cultural i socialitzador que genera un gran sentiment de permanència a un grup.

Els orígens de la Societat Artística Musical d´Alginet, segons les dades que es disposen a hores d´ara, es remunten a 1900.

El dia 15 d´octubre de 1900, sota la presidència de Miquel Espert, la Societat celebra una Assemblea Genera, en què s´aprova el reglament que havia de regir la societat, denominada Centro Artístic Musical de la vila d’Alginet. Aquest nou reglament fou imprés l´any 1901 a la impremta de José Vila Serra de València. Sis anys després, la Banda es constitueix com una part del “Centre Artístic Musical”.

Des d´aleshores s´han constituït diferents juntes amb els seus presidents i altres càrrecs que han anat establint-se segons les diferents necessitats del moment.

Actualment la societat contempla els càrrecs de president, vicepresident, secretari, vicesecretari, tresorer i un màxim de 12 vocals.

Al llibre escrit amb motiu del 125 aniversari de la nostra banda podem trobar informació més personalitzada de la nostra societat.