1.-ACCÉS AL CENTRE

 • Atenent a les característiques estructurals del Centre s’ha establert l’entrada i l’eixida del centre per portes independents, de manera que els alumnes no es creuen als corredors.
 • L’entrada al centre es realitzarà per la porta situada a la Avinguda 9 d’octubre. Mantenint la porta sempre oberta per tal de que no es manipulen les manetes i evitar punts de contagi.
 • L’eixida del centre es realitzarà  per la porta situada al carrer Picassent i l’eixida de l’aula de cor es realitzà mitjançant una porta d’emergència situada a la plaça de la música, mantenint la porta sempre oberta per tal de que no es manipulen les manetes i evitar punts de contagi.
 • Les famílies tindran restringides l’entrada al centre, sols podran accedir a la secretaria del centre amb cita prèvia, o per realitzar tutories amb cita prèvia i amb l’horari gestionat per l’Equip Directiu.

 

2.-DESPLAÇAMENTS A DINTRE DEL CENTRE

 • El centre estarà marcat i senyalitzat, per a donar-li un sentit de desplaçament als corredors dins de lo possible. Intentant que no es puguen creuar. Els corredors que tinguen doble sentit estaran senyalitzats per a caminar sempre per la part dreta del corredor.
 • Serà obligatori l’ús de mascaretes i mantindré la distancia de seguretat.
 • L’Equip Directiu estructurarà els horaris de les diferents tutories i classes, de manera que no puguen coincidir grups de diferents professors, així mateix, els grups d’un mateix professor estaran distanciats amb un temps mínim de 5 minuts de diferencia entre la entrada i la eixida dels seus grups, per poder atendre tants els grups que ixen com els grups que entren al centre fent-los complir el Pla de contingència en cada moment.
 • El claustre de professors tindrà potestat per fer complir el Pla de contingència en tot moment i fent-se responsables de les situacions que ells puguen observar, encara que no siguen els seus alumnes.

 

3.-FUNCIONAMENT DE LES AULES.

 • Els professors prendran la temperatura i supervisaran que els alumnes es renten les mans amb solució hidroalcohòlica a la seua arribada.
 • A les aules es mantindrà la distancia adequada (1,5m.) tant entre professor/alumne, com alumne/alumne, sempre que no tinguen mampara protectora.
 • L’aforament de les aules estarà marcat per fer complir la distancia mínima de seguretat.
 • L’ús de la mascaretes serà d’obligatorietat per a professors i alumnes, excepte en aquelles especialitats en que l’ús de la mascareta impedixca tocar l’instrument.
 • Hi haurà solucions hidroalcohòliques per poder desinfectar objectes d’us comú després de cada classe.
 • Les classes seran ventilades al finalitzar cada classe 5 minuts aproximadament.
 • L’especialitat de flauta i cant (cor), hauran d’incrementar la distancia de seguretat, ja que diferents estudis demostren que aquestes especialitats comporten més risc.
 • El preparat de tots tipus de canyes per part del professor, especialment oboè, fagot i dolçaina, quedarà totalment prohibit. Així també, la resta d’especialitats que utilitzen boquilla, tindran  totalment prohibit l’ús compartit de els mateixes.
 • Per als instruments que tinguen la necessitat de desaiguar tindran al seu abast utensilis per a realitzar aquesta tasca.
 • Els instruments de percussió i piano, hauran de ser desinfectats després de cada alumne.
 • Les classes dels diferents conjunts adequaran l’aforament atenent a la distancia mínima de seguretat.

 

4.-ZONA D’ADMINISTRACIO I DIRECCIO

 • La secretaria del centre disposa d’una finestra d’atenció al públic per rebre documentació i atendre consultes amb cita prèvia, i d’un en un.
 • L’ús de la mascareta serà imprescindible per poder ser atesos.

 

5.-NORMES GENERALS

 • Per facilitar la comprensió i el compliment de les mesures de seguretat es col·locaran cartells informatius pel centre.
 • S’evitaran reunions presencials i es potenciaran  les reunions no presencials via canals telemàtics.
 • S’incrementarà la freqüència de la neteja al centre.
 • L’ús de la mascareta serà obligatori.
 • Els servicis sols s’utilitzaran per a casos de màxima necessitat.
 • Els professors entraran en la zona d’administració per causes justificades i per utilitzar la fotocopiadora, disposant de gel hidroalcohòlic per torcar-la després d’utilitzar-la.
 • En el cas que algun membre de la comunitat educativa notara símptomes compatibles amb la COVID-19 informarà a l’Equip Directiu i no acudirà al centre.
 • En el cas que esta simptomatologia ocorrega al centre, s’activarà un protocol d’emergència i seguretat, s’avisarà a la família que ha de contactar amb el seu centre de salut o amb el telèfon 900300555, si el cas és de gravetat o presenta dificultats per a respirar es telefonarà al 112. S’habilitarà un espai per romandre aïllat/da fins que puga abandonar el centre amb condicions de seguretat, activant un protocol de neteja i ventilació, on haja pogut tingut contacte.

 

5.-PLANOLS

Planta Baixa

Planta baixa SAMA

Planta superior

Aquest Pla de Contingència i continuïtat en el treball serà un document canviant per poder anar adequant-se a la diferent evolució de la pandèmia,  definida pel Govern d’Espanya i la Conselleria d’Educació, contant també amb l’assessorament extern de l’empresa “Valora prevencion”.

Alginet, 22 de setembre de 2020

L’Equip Directiu.