1.- Amb aquesta signatura autoritze al Centre Autoritzat d’Ensenyances Artístiques Professionals de Música Societat Artística Musical d’Alginet per a l’utilització de la imatge i gravació personal de l’alumne/a en l’àmbit les activitats organitzades per aquest centre docent / Con esta firma, autorizo al Centre Autoritzat d’Ensenyances Artístiques Professionals de Música Societat Artística Musical d’Alginet para la utilización de la imagen y grabación personal del alumno/a en el ámbito de las actividades organizadas por este centro docente.

2.- Els progenitors queden obligats a aportar al Centre Autoritzat d’Ensenyances Artístiques Professionals de Música Societat Artística Musical d’Alginet la documentació indicada en l’apartat 5 del Protocol d’Atenció Sanitària Específica en Centres Educatius, de la Resolució d’1 de setembre de 2016, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dicten instruccions i orientacions d’atenció sanitària específica en centres educatius per a regular l’atenció sanitària a l’alumnat amb problemes de salut crònica, en horari escolar, l’atenció a la urgència previsible i no previsible, així com l’administració de medicaments i l’existència de farmacioles en els centres escolars / Los progenitores quedan obligados a aportar al Centre Autoritzat d’Ensenyances Artístiques Professionals de Música Societat Artística Musical d’Alginet la documentación indicada en el apartado 5 del Protocolo de Atención Sanitaria Específica en Centros Educativos.

3.- Les dades personals que conté l’imprès podran ser incloses en un fitxer per al tractament per la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l’àmbit de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999). / Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,