1. Activitats principals

Presentació Corporativa (document pdf adjunt)

 1. Normativa aplicable
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Llei 14/2008, de 18 de novembre, de la Generalitat, d’Associacions de la Comunitat Valenciana.
 • Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.
 • Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell.
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
 • Llei 1/2022, de 13 d’abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana.
 1. Estructura organitzativa

-Organigrama funcional (document pdf adjunt)

-Junta Directiva

 1. Contractes amb les Administracions Públiques

L’entitat no té signat, actualment, cap contracte amb les Administracions Públiques.

 1. Convenis amb les Administracions Públiques

L’entitat signa, amb caràcter anual, un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Alginet.

 1. Subvencions i ajudes públiques

Relació de subvencions i ajudes publiques concedides:

Subvencions concedides Exercici 2018

Subvencions concedides Exercici 2019

Subvencions concedides Exercici 2020

Subvencions concedides Exercici 2021

 1. Informació Econòmica i Financera

Comptes anuals:

Exercici 2018

Exercici 2019

Exercici 2020

Exercici 2021

 1. Estatuts Socials

Estatuts Social (document pdf)