PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Escola de Música Pascual Pérez Choví

ÍNDEX

 1. Introducció
 2. Coordinació i concreció curricular i tractament transversal de l’educació en valors i altres
  ensenyances.
 3. Principis bàsics, objectius generals de les ensenyances elementals i professionals.
 4. Tipus del centre que volem aconseguir.
 5. Estructura organitzativa.
 6. Reglament de regim intern.
 7. Oferta d’ensenyances musicals.
 8. Valors que volem inculcar.
 9. Equip directiu.
 10. Mesures adoptades per a la satisfacció del professorat.
 11. Seguiment de les activitats de la PGA.
 12. Pla d’Atenció a la diversitat.
 13. Pla d’Acció Tutorial.
 14. Activitats Extraescolars.

1.INTRODUCCIÓ
Aquest projecte educatiu es proposa definir els objectius particulars als que es desitja arribar i expressa l’educació que pretén desenvolupar, partint de unes realitats i de les pròpies característiques del entorn en el que està ubicat. Prenem com a referència els principis que orienten les ensenyances elementals i professionals de música.

2. COORDINACIÓ I CONCRECIÓ CURRICULAR I TRACTAMENT UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓ EN VALORS I ALTRES ENSENYANCES
L’equip de coordinació pedagògica s’ha de encarregar de la coordinació de les diferents programacions. Es reunirà a principi de cada curs els diferents departaments per tal d’establir les directrius generals d’actuació (unificar metodologia, seguiment de la programació, etc). Així també s’haurà de tindre en compte el tractament e l’educació en valors

3. PRINCIPIS BÀSICS, OBJECTIUS GENERALS

 • Partir d’un aprenentatge significatiu i funcional, en el que crear i fomentar una actitud favorable per a aprendre.
 • Contribuir al desenvolupament del alumne mitjançant el estudi musical a través de la curiositat, afan de superació, disciplina i autocrítica.
 • Coordinació entre els membres del equip directiu.
 • Avaluació i autoavaluació de tot el procés de ensenyança-aprenentatge.
 • La participació, col·laboració e integració dels pares i mares en el procés d’aprenentatge dels seus fills.
 • Desenvolupar les capacitats creatives i autocrítica de totes les persones que intervenen en el procés educatiu.
 • Fomentar i potenciar la autonomia pedagògica i l’activitat investigadora del professorat per tal de millorar i ampliar recursos per a la seua tasca docent.
 • Orientar de la oferta educativa i professional del centre en consonància amb el pla d’acció tutorial.
 • Fomentar una metodologia activa, progressiva, organitzada i eficaç que afavorisca el desenvolupament psíquic i físic del alumnat
 • Relació i participació dins de un àmbit sociocultural.
 • Educar en igualtat de gènere, sense cap tipus de discriminació. Atenció a la diversitat.
 • Proporcionar una formació de qualitat a tot el alumnat, on l’ensenyança sigui un procés actiu-creatiu.
 • Contribuir a l’educació en el respecte als demès, el treball col·lectiu i el companyerisme.

4.TIPUS DE CENTRE QUE VOLEM ACONSEGUIR

Participatiu: Potenciant la participació de professors, pares i alumnes en la organització i gestió del centre, d’acord amb les seves funcions dintre del marc legal.

Obert: Potenciant la participació en la vida sociocultural d’Alginet.

Integral: Incloent la renovació i la recerca de les noves tecnologies i recursos pedagògics, junt als valors tradicionals de la ensenyança que mantenen la seua vigència hui en dia.

Formatiu: Oferint una formació de qualitat, per tal de que els alumnes obtinguen al final dels seus estudis elementals o professionals un nivell òptim tant en el seu instrument com en les disciplines teòriques.

Característiques del centre: Les instal·lacions de l’Escola estan adequades per a oferir al alumnat una ensenyança de qualitat, amb el material suficient per tal de poder desenvolupar el seu aprenentatge.

Recursos del centre: El centre compta amb suficients recursos per a donar solució a possibles imprevistos, com nombre de aules, instrumental, material pedagògic, fotocopiadores, accés a Internet, faristols, etc..

5.ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

Organigrama: L’equip directiu estarà format pel director, el cap d’estudis i el secretari.
Normes de funcionament: Calendari: es farà una reunió setmanal per departaments, així com també tres reunions per curs amb tot el professorat. Tutors: Tots els professors que imparteixen ensenyances instrumentals. Aspectes organitzatius per a complir els objectius: Tindrem en compte que:

 • Les reunions de claustre i els diferents departaments es tractarà, entre altres, del grau de compliment dels objectius.
 • Es dissenyaran en la PGA de cada curs les activitats generals que puguen contribuir al desenvolupament dels objectius del projecte educatiu.
 • S’establiran els mecanismes de coordinació necessaris, per a que el treball anual estigui orientat el més adequat possible per als seus objectius.
 • Al informe de la memòria anual s’analitzarà i avaluarà les metes aconseguides durant el curs i si s’ha arribat als objectius establerts.
 • Al acabament del curs o principi del següent, es procedirà, si fos necessari, a incorporar noves propostes de millora que se consideren oportunes.

6.REGLAMENT DE REGIM INTERN

Recursos Humans.

Drets i deures del professorat: Tenen els drets i deures que, coma docents, la legislació estableix. La direcció General de Centres Educatius estableix per a cada curs escolar les normes relatives a horari lectiu i complementari del professorat, confecció dels horaris, control d’assistència, etc.

Drets del alumnat:

 • Els alumnes tindran dret a que sigui reconeguda la seua dedicació, esforç i rendiment, des de un punt de vista objectiu.
 • Tindran dret a rebre orientació educativa i professional.
 • Tindran dret a que es respecte la seua llibertat, creences religioses i morals, d’acord
 • amb la Constitució.
 • Els alumnes tindran dret a participar en el funcionament del centre.
 • Tindran dret a rebre el recolzament necessaris per tal de compensar carències de tipus
 • personal, familiar, social o cultural.

Deures del alumnat:

 • Estudiar i esforçar-se per a aconseguir el màxim de les seues capacitats.
 • Participar en les activitats formatives.
 • Seguir les directrius que marca el professorat.
 • Assistir a classe amb puntualitat.
 • Participar i col·laborar amb la millora de la convivència dintre del centre.
 • Respectar la llibertat de consciència, conviccions religioses i morals, així com la dignitat, integritat, e intimitat de tots els membres de la comunitat educativa.
 • Respectar les normes de organització, convivència i disciplina dintre del centre educatiu.
 • Fer bon ús de les instal·lacions del centre i dels materials didàctics.

Personal d’administració i serveis: Els establerts en els seus convenis laborals.

7.OFERTA D’ENSENYANCES MUSICALS

A la nostra escola podem estudiar els següents aprenentatges i matèries:

Sensibilització musical:

Sensibilització musical I, Sensibilització musical II

Iniciació a la formació musical pràctica

Iniciació instrumental I i formació musical complementària. Formació instrumental

Instrument, pràtica musical de grup i llenguatge musical.

Escola musical d’adults

Instrument, pràtica musical de grup i llenguatge musical i formació musical complementària.

Pràctica musical en grup

Orquestra, banda, grup de percussió i cor.

Especialitats instrumentals

Instruments de corda:

Piano, guitarra, violí, viola, violoncel i contrabaix.

Instruments de vent-fusta:

Flauta travessera, oboè, clarinet, saxòfon, fagot, acordió i dolçaina.

Instruments de vent-metall: Trompeta, trompa, trombó, bombardí i tuba.

Instruments de percussió

Cant:

Cant clàssic.

Atenció a la diversitat.

Les matèries d’aquest aprenentatge seran flexibles i obertes, degut a l’enorme casuística.

8.VALORS QUE VOLEM INCULCAR

Responsabilitat: El alumne ha de demostrar una continua capacitat de treball i estudi per tal d’obtenir el major rendiment possible del aprenentatge que rep.

Autonomia: Adquirir uns coneixements musicals, tècnics i artístics, així com també de capacitat autocrítica per tal que el alumne sigui capaç, per si mateix i d’una manera progressiva, de resoldre els diferents problemes que se li presenten en la interpretació i creació musical.

Creativitat: Desenvolupar la imaginació, sensibilitat i capacitat creativa del alumnat.

9.EQUIP DIRECTIU

Aquest tindrà gran importància en la seua gestió, ja que ha de garantir el bon funcionament del centre per a poder oferir una ensenyança de qualitat. El comportament i actuacions del equip directiu estimularan, recolzaran i fomentaran la millora educativa del centre, tenint en compte una sèrie de aspectes:

 • Potenciar els objectius del centre.
 • Adoptar els canvis necessaris en aptituds i comportaments per aconseguir la qualitat d’ensenyança que es desitja.
 • Implicació en la avaluació i revisió dels coneixements de la gestió de qualitat.
 • Avaluació del professorat.
 • Ser accessible, comunicar-se i escoltar al professorat.
 • Donar i rebre informació per a un millor treball en conjunt.
 • Fer participes a tot el professorat en el procés de millora del centre.
 • Intentar millorar el lideratge del equip directiu.

L’equip directiu ha de implicar-se amb la millora del centre, proporcionant recursos i ajuda

 • Ajudar de forma activa a aquells que realitzen iniciatives de millora de la qualitat.
 • Facilitar les activitats que suposen una millora continua.
 • Capacitar i formar al professorat del centre referent als principis i la practica qualitativa.
 • Motivar al professorat en la seua tasca docent i possibles projectes que puguen presentar.

10.MESURES ADOPTADES PER A LA SATISFACCIÓ DEL PROFESSORAT

 • Formació personal:
 • Assistència a cursos i seminaris.
 • Participació en altres activitats d’altres professors del centre.
 • Relacionar-se amb altres centres de formació.
 • Avaluació de la formació.

Participació en programes i equips de millora.

Grau d’absentisme de les seues responsabilitats.

Nombre de queixes i la seua evolució.

Grau d’estabilitat del professor al centre.

Utilització de les instal·lacions per el professorat.

Relacions interpersonals:

 • Conflictes entre el personal del centre.
 • Conflictes del professorat amb els alumnes.
 • Reunions de coordinació.
 • Autonomia per a realitzar el treball.

11. SEGUIMENT DE LES ACTIVITATS DE LA PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL (PGA)
La autoavaluació serà realitzada individualment o per equips de treball, en cadascuna de les avaluacions trimestrals, en les que seran exposades les conclusions adoptades.
Els apartats que s’avaluaran son:

 • Objectius generals del centre.
 • Aspectes generals de la PGA.
 • Activitats docents.
 • Recolzament educatiu especial.

12. PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Aquest pla permet l’escolarització d’alumnat amb diversitat funcional en el Centre. Programa destinat a l’atenció d’aquest alumnat. Consisteix en adaptar els ensenyaments de música en funció de les diferents discapacitats i en la realització d’un seguiment del procés d’ensenyament/aprenentatge dels alumnes, establint els suports escolars i les actuacions que siguen necessàries per al seu correcte desenvolupament en el centre.

Es tracta d’adaptar i de facilitar l’ensenyament musical, buscar alternatives metodològiques i incrementar els recursos. Degut a l’enorme casuística, este programa és flexible i obert.

Es pretén que els alumnes amb diversitat funcional puguen estudiar ensenyaments musicals gaudint de les mateixes capacitats i competències que la resta d’alumnes. Incorporarà pràctica individual i integració fins on siga possible en grups normalitzats de pràctica musical per fomentar la inclusió educativa.

Per a continuar amb aquesta experiència, els resultats de les diferents avaluacions han de ser positius i justificar, d’aquesta manera, els importants recursos que dediquem i l’esforç que realitza el conjunt de la comunitat educativa del centre.

Per a cada alumne/a es decidirà la modalitat d’escolarització en cada una de les assignatures i els recolzaments que precisarà del professorat. Les modalitats d’escolarització aniran adaptant- se a les necessitats de l’alumne en funció de la valoració que faça l’equip docent i podran modificar-se durant el curs. El professorat realitzarà les adaptacions curriculars o metodològiques que considere adequades.

L’avaluació d’aquest alumnat serà l’establert de manera general, a més el grup de professors/es faran una avaluació detallada del procés d’ensenyament/aprenentatge de cada alumne


13.PLA D’ACTUACIÓ TUTORIAL

Començarà a partir de quan el professor tingui coneixement d’alguna falta per part del alumne. Si la falta es de caràcter lleu prendrà dades del alumne i ho notificarà al seu tutor, qui ho transmetrà als pares, adoptant les mesures necessàries.
Si la falta es greu o molt greu el tutor ho comunicarà al cap d’estudis o la direcció.
Les possibles sancions tindran sempre caràcter i finalitat educativa, i procuraran la millora de la convivència al centre.
Es valorarà edat, situació i circumstàncies personals, familiars i socials del alumne que hagen pogut influir en l’aparició de conductes o actes contraries a les normes establertes.

14.ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Proposem a continuació una sèrie de activitats amb la finalitat de augmentar la ràtio de l’Escola, així com també iniciar una campanya de captació i difusió del mateix centre.

 • Participació Concert de Nadal: els alumnes realitzen un concert acompanyats per alguna de les agrupacions de la Societat Musical.
 • Audicions: participació en les audicions trimestrals del Centre.
 • Setmana Cultural: realització d’activitats per als alumnes i/o famílies.
 • Setmana de captacions: els professors del Centre realitzarien per els matins una setmana de captacions als col·legis del poble, per tal de donar a conèixer els instruments i despertar el interès per la música.